ГЛОБАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД
ЗА УСЛУГАТА „WEB ADS ” (медия купуване)

 

Чл. 1. Настоящите oбщи условия (ОУ) се прилагат спрямо всички договори между „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” и негови клиенти, поръчали услугата „медия купуване”

Чл. 2. С подписването на поръчка, когато е в електронна форма или по e-mail – с нейното изпращане на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, клиентът се счита за запознат и съгласен с настоящите ОУ и с одобрените от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” Тарифи за „медия купуване”. Налични на сайта webads.bg

Чл. 3. В настоящите ОУ:
ОУ означава настоящите общи условия, включително измененията и допълненията, извършени съобразно техните разпоредби.

Договор означава договорът между клиент и „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, включващ Поръчката, настоящите ОУ и Тарифите за реклама.

Клиент означава посоченото в Поръчката като “Клиент” физическо лице, юридическо лице или друг вид организация, което или която поръчва извършването на услугата „медия купуване”.

Поръчка означава искане до „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” за извършване на услугата „медия купуване”, отправено от клиент в писмена или електронна форма, постъпила по e-mail до „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”.

Тарифи за „ реклама” означава одобреният от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” списък с цени относно предлаганата от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” услуга „медия купуване” публикувана на сайта www.webads.bg

Материал обект на защита означава всеки материал, представляващ обект на право на интелектуална собственост или на други права, включително, но не само и: лични данни, търговска тайна, поверителна информация, фирмени наименования и др.

Рекламна форма означава предоставен от клиента или изработен от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” образец, който съдържа графична, текстова или друга информация, и който ще се използва за целите на рекламата.

Чл. 4. Договорът се счита сключен с изпращането от клиента e-mail със заявление за изпълнение.

(2) Когато договорът се сключва чрез електронни средства, същият се счита сключен с получаване на изявлението (поръчката) на клиента за сключване на договора. В този случай „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, без неоправдано забавяне, потвърждава чрез имейл получаването за изявлението (поръчката).

(3) Ако не бъде прекратен предсрочно, на основанията предвидени в настоящите ОУ, договорът поражда действие между страните до приключване на поръчаната от клиента реклама . Същата се счита за приключена с реализирането на броят кликания ( посещения) към на сайта на клиента

Чл. 5. Клиентът се задължава да заплати цената, посочена в поръчката, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на потвърждаването на поръчката, преди датата на нейното изпълнение.

Чл. 6. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” се задължава да стартира кампанията в срок от 3 (работни) дни, считано от датата, на която е извършено плащането по чл. 5 от настоящите ОУ, и при условие, че клиентът е одобрил изработената рекламна форма или е предоставил такава, отговаряща на техническите изисквания, определени от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, и не е договорена конкретна дата в поръчката

Чл. 7. Рекламите се показват пред потребителите по образец (рекламна форма), предоставен от клиента и отговарящ на посочените в поръчката технически изисквания, както и по образец, изработен от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” и одобрен от клиента.

Чл. 8. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” гарантира само и единствено, че броят посещения към сайта на клиента .

Чл.9. Клиента следи за качественото изпълнение на поръчаното чрез независим източник Google Analytics наличен на сайта ми или чрез предоставена му от УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД статистика

Чл. 10. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не гарантира, че чрез услугата „медия купуване”, клиентът ще постигне определени резултати като, но не само: увеличаване на клиентелата и/или търговския оборот, подобряване на търговския имидж и др.

Чл. 11. Клиентът може да избира сайтове в който да се показва рекламата му само в случаите в който УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД предоставя такава възможност

Чл. 12. Клиентът декларира и гарантира, че е собственик или е овластен по съответния ред да използва материалите обект на защита, които са инкорпорирани в рекламната форма. Това важи за случаите, в които рекламната форма е предоставена от клиента или е изработена с негови материали.

(2) „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” си запазва правото да премахне от дадена рекламна форма всички материали обект на защита, когато има съмнение, че последните не са собственост на клиента или собственикът им е оттеглил лицензиите, касаещи тяхното ползване.

(3) „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” си запазва правото да откаже предоставянето на услугата „медия купуване”, ако рекламната форма или материалите, предоставени за нейното изработване, имат съдържание, което противоречи на закона. В този случай „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не отговаря пред клиента за неизпълнение на договорни задължения, поети с настоящите ОУ.

(4) В случаите на ал. 2 и ал. 3, договорът се прекратява автоматично, освен в случаите, в които клиентът, след като му е указано, предостави материали, отговарящи на изискванията на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”. Когато договорът бъде прекратен, при условията на настоящата алинея, „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” дължи връщане на платените от клиента суми по договора.

Чл. 13. Клиентът се съгласява и е наясно, че компютърните и далекосъобщителните системи не са защитени от сривове и аварии, както и с необходимостта от изключване или ограничаване на функционалността им с цел отстраняване на дефекти, поддръжка или актуализация, поради което „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не поема никакви гаранции относно тези системи и не гарантира непрекъснатото функциониране.

(2) При реализиране на някоя от хипотезите, посочени в ал. 1, „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” се задължава да довърши стартиралата реклама кампания, съответно – да стартира нова такава, с цел клиентът да бъде компенсиран.

Чл. 14. „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” има право да изменя настящите ОУ.

(2) Измененията се публикуват на интернет страницата www.webads.bg, най-малко 10 дни преди датата на влизането им в сила. Клиентът се съгласява да посещава редовно www.webads.bg, с оглед запознаване с евентуални бъдещи изменения на ОУ.

Чл. 15. Договорът между „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” и клиент, поръчал услугата „медия купуване ”, се прекратява, освен в случаите на чл. 4, ал. 3 и чл. 12, ал. 4 от ОУ, и в следните случаи:

1. когато клиентът не изпълни в срок свое задължение за плащане на изискуема съгласно договора сума;

2. при обективна невъзможност на „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” да изпълни поетите с договора задължения.

3. едностранно от клиента – в този случай „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не дължи връщане на вече получените от клиента суми по договора.

Чл. 16. Всички уведомления и други съобщения във връзка с договора следва да бъдат в писмена форма, и ще се считат за надлежно връчени, ако са доставени по пощата или на ръка на следните адреси, или изпратени по факс:

за „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД ” – за Българя – info@webads.bg;

София ул. Св. Иван Рислски 34 ап. 4

(b) за Клиента – на адресите и факс-номера и e-mail адреси , посочени в Поръчката.